Szanowni Państwo,

Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” i Kancelaria Doradztwo-Przetargi Sp. z o.o., specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przetargowych, postępowań o udzielenia zamówienia publicznego z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych w tym platform e-zamwoienia.gov., OpenNexus, ezamawiajacy, SIDAS wykorzystywanych przez Zamawiających oraz bazy konkurencyjności w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług, prowadzeniem postępowań wg wytycznych, zawartych w programach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Zamawiających dokonujących zakupów wg ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wykonawców, chcących złożyć oferty w przetargach poprzez platformy lub w innej formie wymaganej przez Zamawiającego.
 • Wykonawców, zwłaszcza z sektora MŚP, w tym mikro przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą, a także osób fizycznych, Instytucji i organizacji realizujących projekty finansowane ze środków unijnych, zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności lub ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferujemy doradztwo i pomoc zarówno przy realizacji zasady konkurencyjności jak i w postępowaniach wynikających z ustawy Pzp.

Obsługa przetargów

Doradztwo i pomoc dla Zamawiających

 • Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowania w formie elektronicznej w imieniu Zamawiającego  z wykorzystaniem platformy e-zamówienia, OpenNexus, ezamawiajacy, SIDAS
 • Szacowanie wartości zamówienia, agregacja zamówień, określenie trybu postępowania.
 • Weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego do postępowania przetargowego i do zapytań do których nie ma zastosowania ustawa Pzp.
 • Opracowanie regulaminów i procedur dotyczących prowadzenia zamówień publicznych wg zapisów ustawy Pzp, która obowiązuje od 01.01.2021 r.
 • Kontrola i audyt wewnętrzny dokumentacji postępowań przetargowych i zapytań ofertowych.

Aspekty społeczne

 • Pomoc i doradztwo w zaplanowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych, w których uwzględnia się aspekty społeczne.
 • Adekwatne dopasowanie zapisów SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia), zwłaszcza warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny, do rodzaju, przedmiotu i zakresu zamówienia uwzględniającego aspekty społeczne dotyczące:
 • Zatrudnienia, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy Pzp,
 • Warunków płacy i pracy,
 • Integracji społecznej,
 • Równości szans,
 • Zrównoważonego rozwoju,
 • Etycznego handlu,
 • Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Monitoring realizacji umów

Zasada konkurencyjności w projektach unijnych

 • Weryfikacja regulaminów i procedur dotyczących stosowania zasady konkurencyjności do potrzeb beneficjenta i wytycznych kwalifikowalności dla danego programu.
 • Prowadzenie zasady konkurencyjności w imieniu beneficjenta.
 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów przygotowujących beneficjenta do samodzielnej realizacji zasady konkurencyjności.

Doradztwo i pomoc dla Wykonawców, zwłaszcza z sektora MŚP, mikro przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych.

 • Konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert do postępowań przetargowych powyżej 130 tys. zł
 • Prowadzenie korespondencji z zamawiającym podczas postępowania i realizacji zamówienia.
 • Doradztwo dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Doradztwo i pomoc przy przygotowaniu oferty do 130 tys. zł

Zamówienia Publiczne  aspekty społeczne

 • Pomoc i doradztwo w zaplanowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych, w których uwzględnia się jako kryterium aspekty środowiskowe i umowy o pracę.
 • Dopasowanie kryteriów oceny do rodzaju i przedmiotu zamówienia uwzględniającego kwestie środowiskowe.
 • Pomoc przy ocenie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.
 • Przygotowanie wzorów umów z wykonawcami.
 • Pomoc i doradztwo na etapie realizacji zamówienia, kontrola i egzekwowanie zapisów umowy w zakresie aspektów środowiskowych.