Doradztwo w przetargach

przetargiSzanowni Państwo,

Nowoczesny system przygotowania, udzielania i realizowania zamówień publicznych wiąże się z innowacyjnością, ekologią i spełnianiem kryteriów społecznych. Wskazuje na większe możliwości zastosowania trybów konkurencyjnych, innych niż przetarg nieograniczony, zachęca do stosowania narzędzi elektronicznych, zwłaszcza aukcji elektronicznej i podkreśla znaczenie kryteriów oceny ofert, znacznie rozszerzając ich katalog, zwłaszcza po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kluczowym elementem jest nowe podejście zmierzające do zwiększenia aktywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych. Udział Wykonawców z tego sektora jest nieproporcjonalny do ilości podmiotów aktywnie działających w gospodarce.

Fundacja „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” specjalizuje się w postępowaniach z zakresu Robót budowlanych, dostaw, usług, Zielonych Zamówień Publicznych, przygotowania i prowadzenia przetargów oraz prygotowywaniu ofert z elementami innowacyjności, ekologii i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz prowadzenia postępowań wg zasady konkurencyjności.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Zamawiających zainteresowanych wprowadzeniem nowych rozwiązań do prowadzonych postępowań,
 • Wykonawców, zwłaszcza z sektora MŚP, w tym mikro przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą, a także osób fizycznych,
 • Instytucji i organizacji realizujących projekty finansowane ze środków unijnych, zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności lub ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferujemy doradztwo i pomoc zarówno przy zasadzie konkurencyjności jak i standardowych zasadach wynikających z ustawy Pzp.

  1. Zielone Zamówienia Publiczne
   • Pomoc i doradztwo w zaplanowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych, w których uwzględnia się, jako kryterium aspekty środowiskowe i umów o pracę.
   • Dopasowanie kryteriów oceny do rodzaju i przedmiotu zamówienia uwzględniającego kwestie środowiskowe.
   • Pomoc przy ocenie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.
   • Przygotowanie wzorów umów z wykonawcami.
   • Pomoc i doradztwo na etapie realizacji zamówienia, kontrola i egzekwowanie zapisów umowy w zakresie aspektów środowiskowych.

 

  1. Klauzule społeczne
   • Pomoc i doradztwo w zaplanowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych, w których uwzględnia się klauzule społeczne.
   • Adekwatne dopasowanie zapisów SIWZ, zwłaszcza warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny, do rodzaju, przedmiotu i zakresu zamówienia uwzględniającego klauzule społeczne dotyczące:
    • Zatrudnienia, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy Pzp,
    • Warunków płacy i pracy,
    • Integracji społecznej,
    • Równości szans,
    • Zrównoważonego rozwoju,
    • Etycznego handlu,
    • Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu.

 

  1. Doradztwo i pomoc dla Wykonawców, zwłaszcza z sektora MŚP, mikro przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych.
   • Konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert.
   • Opiniowanie SIWZ oraz wzoru umowy pod kątem zgodności z Prawem zamówień publicznych.
   • Prowadzenie korespondencji z zamawiającym podczas postępowania i realizacji zamówienia.
   • Doradztwo dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
   • Doradztwo i pomoc przy przygotowaniu oferty do 30 tyś euro.

 

  1. Doradztwo i pomoc dla Zamawiających
   • Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowania.
   • Szacowanie wartości zamówienia, prowadzenie Dialogu Technicznego, określanie trybu postępowania.
   • Weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego do postępowania przetargowego i do zapytań ofertowych do 30 tyś euro.
   • Opracowanie regulaminów i procedur dotyczących prowadzenia zamówień publicznych i postępowań do 30 tys. euro.
   • Kontrola wewnętrzna dokumentacji postępowań przetargowych i zapytań ofertowych.

 

 1. Zasada konkurencyjności w projektach unijnych
  • Przygotowanie regulaminów i procedur dotyczących stosowania zasady konkurencyjności do potrzeb beneficjenta i wytycznych kwalifikowalności dla danego programu.
  • Prowadzenie zasady konkurencyjności w imieniu beneficjenta.
  • Organizowanie i prowadzenie warsztatów przygotowujących beneficjenta do samodzielnej realizacji zasady konkurencyjności.